Nabídka odkupu akcií společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.

Vážení akcionáři,

valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., se sídlem Brněnská 410/13, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov, IČ0: 49454587 (dále jen „Společnost“) konaná dne 30. 5. 2019 přijala rozhodnutí, kterým bylo schváleno nabytí vlastních akcií Společnosti, a to všech kmenových akcií Společnosti na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč. Důvodem tohoto kroku je umožnit akcionářům, kteří vlastní akcie Společnosti na majitele v zaknihované podobě a kteří již nechtějí za stávající akcionářské struktury a strategických a investičních záměrů Společnosti zůstat nadále akcionáři Společnosti, aby mohli své akcie, které nejsou veřejně obchodovány, prodat Společnosti s tím, že doba, po kterou může Společnost na základě tohoto pověření akcie nabývat, byla rozhodnutím valné hromady Společnosti stanovena do 31. 3. 2020. Současně valná hromada schválila vytvoření, resp. naplnění zvláštního rezervního fondu na vlastní akcie. Představenstvo Společnosti v souladu se shora uvedeným rozhodnutím valné hromady přijalo dne 23. 7. 2019 rozhodnutí, kterým byla stanovena cena, za kterou bude Společnost akcie nabývat, ve výši 410 Kč a kterým byly schváleny rovněž další podmínky realizace výkupu akcií. Společnost disponuje finančními prostředky na výkup všech shora uvedených akcií. Příslušnou evidenci dotčené emise kmenových akcií Společnosti na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč vede pro Společnost Centrální depozitář cenných papírů, a.s., se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1 (dále jen „CDCP“).

S ohledem na shora uvedené skutečnosti tímto Společnost nabízí všem akcionářům, kteří vlastní akcie Společnosti na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč, možnost odkupu těchto akcií Společnosti, které by od nich jako prodávajících nabyla Společnost jako kupující, a to v souladu s níže uvedenými podmínkami, resp. níže uvedeným postupem:

 1. podmínkou pro uzavření smlouvy o převodu akcií je, aby si akcionář zřídil příslušný majetkový účet u účastníka CDCP (většina bank nebo jiný obchodník s cennými papíry, aktuální seznam účastníků CDCP je zveřejněn na https://www.cdcp.cz/index.php/cz/seznam-ucastniku), na který budou za účelem realizace prodeje převedeny jeho akcie z tzv. nezařazené evidence. V případě, že akcie akcionáře jsou evidovány v tzv. nezařazené evidenci, sděluje Společnost tímto pro účely zřízení majetkového účtu u účastníka CDCP následující potřebné údaje:
  • Id.č.emitenta                0049454587
  • Název emitenta            Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.
  • Označení emise            CZ0009061958
  • Zkrácený název            VOD.A KAN.VYŠKOV
  • Číslo evidence              3000001
  • Název evidence            Evidence Centrálního depozitáře

Informaci o tom, u kterého účastníka CDCP již má akcionář zřízen majetkový účet, a číslo tohoto účtu zašle akcionář Společnosti současně se sdělením, že má o prodej akcií zájem,

 1. po obdržení sdělení o zájmu akcionáře o prodej jeho akcií Společnost připraví a následně zašle akcionáři konkrétní návrh smlouvy o převodu akcií (dále jen „Smlouva“), kterou po obdržení akcionář podepíše ve dvou vyhotoveních s tím, že jedno vyhotovení určené pro Společnost je třeba podepsat s úředně ověřeným podpisem; následně obě vyhotovení smlouvy akcionář vrátí zpět k podpisu Společnosti,
 1. kupní cena za prodej každé z akcií bude činit 410 Kč s tím, že celkovou kupní cenu odpovídající počtu prodávaných akcií Společnost akcionáři uhradí na jeho účet uvedený ve Smlouvě, a to bezhotovostně do 30 dnů po připsání převáděných akcií na majetkový účet Společnosti. Smlouva bude jinak obsahovat obvyklé náležitosti,
 1. poté, co Společnost od akcionáře obdrží podepsaná obě vyhotovení Smlouvy, podepíše obě vyhotovení Smlouvy rovněž osoba oprávněná jednat za Společnost s tím, že jedno vyhotovení Smlouvy Společnost zašle nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy akcionářem podepsaná vyhotovení Smlouvy obdrží, zpět doporučenou poštou na adresu akcionáře,
 1. po uzavření Smlouvy oba její účastníci podají u účastníka CDCP, u kterého mají zřízen majetkový účet, příslušnou instrukci za účelem uskutečnění převodu akcií ve prospěch Společnosti; Prodávající bude tedy povinen poskytnout Společnosti jako kupujícímu veškerou nezbytnou součinnost k převodu akcií na majetkový účet Společnosti a Společnost bude povinna poskytnout nezbytnou součinnost s přijetím akcií na její majetkový účet.

Pokud máte o prodej Vašich akcií zájem, sdělte prosím tuto skutečnost písemně Společnosti, a to buď dopisem na adresu sídla Společnosti: Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov nebo emailovou zprávou na adresu vykup [dot] akcii [at] vakvyskov [dot] cz. K tomuto sdělení o Vašem zájmu lze také využít formulář publikovaný na webových stránkách Společnosti www.vakvyskov.cz, který prosím vyplňte ve všech částech aktuálními údaji, podepište a některým ze shora uvedených způsobů doručte Společnosti v termínu do 15. 10. 2019. Pokud nevyužijete uvedený formulář, je nutné sdělit Společnosti veškeré v něm uvedené údaje.

Pokud budete mít ve výše uvedené záležitosti nějaké dotazy, kontaktujte prosím Společnost na emailové adrese vykup [dot] akcii [at] vakvyskov [dot] cz nebo případně telefonicky na čísle 721 335 399 (Ing. Zdeněk Procházka, LL.M., ekonomický náměstek společnosti).

Ve Vyškově dne 23. července 2019

S pozdravem

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.

Karel Jurka                                            Ing. Jiří Lukášek

předseda představenstva                      místopředseda představenstva

 

Společnost má zřízeny majetkové účty k výkupu vlastních akcií u dvou účastníků CDCP, a to u České spořitelny, a.s. a u Komerční banky, a.s.